Rosh Hashana 17b

Shiur provided courtesy of Torah Anytime Torah Anytime Logo