Rosh Hashana 18a

Shiur provided courtesy of Torah Anytime Torah Anytime Logo