Rosh Hashana 17a

Shiur provided courtesy of Torah Anytime Torah Anytime Logo