Rosh Hashana 16b

Shiur provided courtesy of Torah Anytime Torah Anytime Logo