Rosh Hashana 15b

Shiur provided courtesy of Torah Anytime Torah Anytime Logo