Rosh Hashana 16a

Shiur provided courtesy of Torah Anytime Torah Anytime Logo