Rosh Hashana 15a

Shiur provided courtesy of Torah Anytime Torah Anytime Logo