Rosh Hashana 30b - Gemara/Rashi By: Rabbi Shabsi Hess