Rosh Hashana 29a - Gemara/Rashi By: Rabbi Shabsi Hess