Rosh Hashana 31b - Gemara/Rashi By: Rabbi Shabsi Hess