Nazir Daf 58 - Safek Tumah B'reshus Harabim, Hakafas Kol Harosh