Nedarim Daf 91 - Eishes Kohein She'ne'ensah, Ne'emanus Isha Shenisgarsha