Nedarim Daf 86 - Makdish Ma'aseh Yadayim, Hafara B'Taus