Nedarim Daf 85 - Tovas Hana'ah, Davar Shelo Ba L'olam