Rosh Hashana 13b

Shiur provided courtesy of Torah Anytime

Torah Anytime Logo