Rosh Hashana 14a

Shiur provided courtesy of Torah Anytime

Torah Anytime Logo