Rosh Hashana 33b - Gemara/Rashi By: Rabbi Shabsi Hess