Rosh Hashana 32a - Gemara/Rashi By: Rabbi Shabsi Hess