Rosh Hashana 26a - Gemara/Rashi By: Rabbi Shabsi Hess