Rosh Hashana 27a - Gemara/Rashi By: Rabbi Shabsi Hess