Rosh Hashana 23b - Gemara/Rashi By: Rabbi Shabsi Hess