Rosh Hashana 24a - Gemara/Rashi By: Rabbi Shabsi Hess