Rosh Hashana 23a - Gemara/Rashi By: Rabbi Shabsi Hess