Beitzah Daf 20 - Semicha on Yom Tov, Nedarim and Nedavos on Yom Tov