Rabbi Moshe Sofer: The Chatam Sofer & Chadash Assur Min Hatorah