MB6 82a: Short Shacharis on Yom Kippur (620:1); Laining and Bris Milah on Yom Kippur (621:1-2)