Pesachim Daf 99 - How does שומע כעונה work? [Daled Kosos, Kiddush, Megillah, Birchas Kohanim]