Rosh Hashana Teki'at Shofar Part 2: למנצח לבני קורח

Presented today by Mrs. Aviva Orlian