Playback speed

Shabbos 145: Schita; Zeisim V'Anavim Dvar Torah