Playback speed

Shabbos 124: R' Nechemya; Tashmish Hameyuchad