Playback speed

Kinyan 27: Eino Machzik Tova L'Atzmo