Playback speed

Shabbos 41: Safek Psik Reisha L'SheAvar