Chagigah 2a

Shiur provided courtesy of Torah Anytime Torah Anytime Logo