Moed Katan 26b

Shiur provided courtesy of Torah Anytime

Torah Anytime Logo