Moed Katan 12b

Shiur provided courtesy of Torah Anytime Torah Anytime Logo