Moed Katan 10b

 


Shiur provided courtesy of Torah Anytime Torah Anytime Logo