Moed Katan 7b

 


Shiur provided courtesy of Torah Anytime Torah Anytime Logo