Megillah 29a

 


Shiur provided courtesy of Torah Anytime Torah Anytime Logo