Rosh Hashana 14b

Shiur provided courtesy of Torah Anytime

Torah Anytime Logo