Hespedim for Rav Moshe Shapira zt"l

This playlist includes hespedim from:

Rav Baruch Dov Povarsky - Rosh Yeshiva of Ponevezh Rav Yehudah Ades - Rosh Yeshiva of Kol Yaakov Rav Aviezer Piltz - Rosh Yeshiva of Tifrach Rav Aryeh HaKohen Feldman (son-in-law) Rav Shmuel Shapira (son) Rav Shlomo Shapira (son) Rav Avraham Shapira (son)

PLUS:

Legacy: Reflections in Response to the Petira of Maran HaGaon HaRav Moshe Shapira ZT"L by Rabbi Yochanan Bechhofer

(Click the forward button on the player to proceed to the next item)