Playback speed

Noda BiYehuda Opposing Lying Under Oath (13 Av)

שו"ת נודע ביהודה מהדורא קמא יורה דעה עא 13 Av 5525 (1765)