Avos 2:2: Torah, Avodah, Gemilus Chasadim

Avos 2:2