The Haftarah for Shabbat Chanukah

The Haftarah for Parshat Vayeishev - Shabbat Chanukah