Binyan Eiruvei Chatzeiros (Teshuvos RA''E Siman 14), V'ktzas Al Parshas Vayeitzei

Shiur provided courtesy of Madison Art Shop.