B'inyan Kuhonosoi Shel Pinchos U'b'din Haposuk ''Hineni Noisen Loi Es Brisi Shalom'' D'vo''v D'shalom Ketiah Hee (Teshuvos RA''E Siman 75)

Shiur provided courtesy of Madison Art Shop.