Mitzvas Kiddush Hashem

A shiur on the mitzvah of Kiddush Hashem by Rav Moshe Twersky, HY"D, who was killed al kiddush Hashem in Har Nof. Notes courtesy of Rabbi Kenny Schiowitz.