Parshat Ki Tetzei - 5770: L'Dovid Hashem Ohri V'Yishi

Why Mashiach comes from Dovid Hamelech. A new shiur for Parshat Ki Tetzei by Esther Wein.