דברים קצרים, נח תשפ"ד, מורינו הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א