Rosh Hashana 35a - Gemara/Rashi By: Rabbi Shabsi Hess