דברים קצרים, כי תצא תשפ"ג, מורינו הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א